ยินดีต้อนรับ  เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  ติดต่อขอรับลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท 

เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 เมษายน 2561


  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

 

ด้านสังคม
                ชุมชน
                เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ได้แบ่งชุมชนออกเป็น    8 ชุมชน มีหมู่ที่ 12 มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมู่บ้าน   หมู่ 1,2,6,7,8,9,13   มีเพียงบางส่วนเท่านั้น 
                ชุมชนที่       1   ชุมชนบ้านปราสาท หมู่ที่ 1, 2 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       2   ชุมชนบ้านสายโท 1 เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       3   ชุมชนบ้านสายโท 1 ใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       4   ชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       5   ชุมชนบ้านสายโท 2 เหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       6   ชุมชนตลาดเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       7   ชุมชนตลาดใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       8   ชุมชนบ้านโคกระเหย หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 
                ศาสนา
                ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท มีวัด 1 แห่ง และสำนักสงฆ์    1 แห่ง
 
                วัฒนธรรม
                ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาถิ่น ไทย เขมร ลาว และส่วยปนอยู่บ้างเล็กน้อย แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้
                ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12 - 13 เมษายนของทุกปี จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่
                ประเพณีเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาของทุกปี จัดประกวดต้นเทียน และขบวนแห่เทียนพรรษา
                ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง
                ประเพณีขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคมจัดงานทำบุญตักบาตรร่วมกัน
ที่มา : กองการศึกษา   เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
 
                การศึกษา
                สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 4 แห่ง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท   จำนวน 1 ศูนย์          
                                                                                          ที่มา : กองการศึกษา   เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
 
                การกีฬา นันทนาการ / พักผ่อน
                สนามกีฬากลาง / ชุมชน                  จำนวน       4       แห่ง
                สวนสาธารณะ / ชุมชน                     จำนวน       3        แห่ง
 
                การสาธารณสุข
                โรงพยาบาลในเขตเทศบาล ไม่มี
                ศูนย์บริการสาธารณสุข     จำนวน   1 แห่ง
                คลินิกเอกชน   จำนวน 2 แห่ง
                                                                   ที่มา : กองสาธารณสุขฯ   เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
 
                การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2551 ) จำนวน 15 ครั้ง แยกเป็นในเขตเทศบาล จำนวน 5 ครั้ง และนอกเขตเทศบาล จำนวน   10   ครั้ง
                รถยนต์ดับเพลิง 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 2 คัน เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 1 เครื่อง
                พนักงานดับเพลิง จำนวน   11    คน
                อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 100   คน
                                                                    ที่มา : งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
 
                ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านกรวด ที่คอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล   ให้บริการประชาชนเมื่อเกิดภัย
 
นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรี
 
นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.117.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 356,344

คุณคิดว่าศูนย์ictเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท มีเพียงพอหรือไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
   
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8  Fax : 044-679447
Email : taladnikom_66@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.