ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
ประเมินคุณธรรมฯ(EIT)
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ(EIT)  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   วันที่ 30  พฤษภาคม  2566  เวลา 10.00 น.  ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท นำโดย นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท  ร่วมกิจกรรมงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดและงานกาชาดบ้านกรวด ประจำปี 2566  โดยคว้ารางวัล ชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประกวดธิดาเครื่องเคลือบ
ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยนายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฯที่หมดวาระ เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯของเทศบาลดำเนินงานเป็นไปได้ตามระเบียบข้อบังคับและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1(เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่  27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท นำโดย นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท คณะผู้ช่วยผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาททุกคน จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลOBOK RUN 2023 ครั้งที่3 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2566 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท นำโดย นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านกรวด 11 แห่ง จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ 2566  ระหว่างวันที่ 25-30  มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  โดยมีนายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา นายรุ่งโรจน์  ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราฏรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 8  นายบุญเต็ม กัลยาพาณิช นายอำเภอบ้านกรวด นางสาวดวงชีวัน เพ็ญสุข เลขานุการนายกอบจ.บุรีรัมย์ นายพูนศักดิ์ ทองศรี  ส.อบจ.บร.อำเภอประโคนชัย เขต 1   นางจันทรา  ศิริมาศกูล ส.อบจ.บร อำเภอบ้านกรวด    เขต1   นายชูศักดิ์  เทียนศิริวงศากุล  ส.อบจ.บร.อำเภอบ้านกรวด เขต 2   ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด
วันเสาร์ที่14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท นำโดย นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล  นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
วันศุกร์ ที่  6  มกราคม  2566  เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท นำโดย นายพงษ์สิทธิ์        ศิริมาศกูล  นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาทและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19  ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2566  โดยมีท่าน สส.รุ่งโรจน์  ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดงานและ ท่านนายอำเภอบ้านกรวด  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้นำชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ข้างเคียงร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาฯ  ณ  สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
วันอาทิตย์ที่ 1  มกราคม  2566  นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล  นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคม  ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566  ณ  หน้าลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทเพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิตต่อไป  
วันที่ 27 ธันวาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 16.00 น.  นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล  นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท ได้มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา  เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลาวราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา ณ วัดใหม่สายตะกู ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00น.  นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท พร้อมด้วยนางนงลักษณ์  ชำนิจศิลป์ รองปลัดเทศบาล  ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล OBOK  RUN  2023 ครั้งที่ 3 (12/02/66) โดยมีนายบุญเต็ม  กัลยาพานิช นายอำเภอบ้านกรวด  เป็นประธานฯ และท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  กิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด  ส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน พ่อค่า คหบดี  ประชาชน    ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดร่วมงาน  จำนวน 300 คน
วันศุกร์ที่ 9  ธันวาคม 2565  เวลา 10.00น. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท นำโดย นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล  นายกเทศมนตรีฯ ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่  ประชาชนในเขตเทศบาลตลาดนิคมปราสาท ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
วันจันทร์ ที่ 5  ธันวาคม  2565 นายไพบูลย์   ปัตตานี  รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ณ   หอประชุมอำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคาร ที่ 29  พฤศจิกายน  2565  เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ 19  ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท โดยมีนายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล นายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชนทั้ง 7  หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท โดยมีมติให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ฯขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2566
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  อำเภอบ้านกรวดจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด ประจำปีงบปีประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท โดยมีนางสาวยศสุดา สุขเป็ง  ท้องถิ่นบ้านกรวด เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายพงษ์สิทธิ์  ศริมาศกูล  นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  การประชุมประกอบไปด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษาและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการแข่งขันกีฬาฯ  ทั้ง 11  ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม
วันอังคารที่ 8  พฤศจิกายน 2565  เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท นำโดย นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล  นายกเทศมนตรีฯ  ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2565  เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปโดยมีกิจกรรม ประกวดกระทงสวยงาม  นางนพมาศ  หนูน้อยนพมาศ คุณยายนพมาศและประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ  บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (ศาลาแดง) หมู่ที่ 12  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท นำโดยนายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง พร้อมใจร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2565  ณ  วัดตลาดนิคม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังยืน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาทและสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดทุกคน ร่วมดำเนินการ จัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูนิคม วรคุณ (หนูแดง ชวโน)  ณ  วัดตลาดนิคม  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์
26  ตุลาคม  2565  เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท นำโดย นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล  นายกเทศมนตรีฯ ประธานคณะกรรมการฯและคณะกรรมการแผนดำเนินงานประชุมพิจารณาแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (งานแผนและงบประมาณ  สำนักปลัดเทศบาล)
 "วันปิยมหาราช " วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 นายพงษ์สิทธิ์  ศิริมาศกูล นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท สมาชิกสภาพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ จนสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ต่อไป
นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.118.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,546,627

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.